DL: Greznice in okolje - Reševanje ''smrdljivega'' problema predrago?

19.6.2021 | 19:50

Cisterne za odvoz grezničnih gošč držijo od 7,5 do 8 kubičnih metrov.

Cisterne za odvoz grezničnih gošč držijo od 7,5 do 8 kubičnih metrov.

Na čistilni napravi izločijo tudi blato.

Na čistilni napravi izločijo tudi blato.

Simon Lukšič

Simon Lukšič

Sonja Klemenc (foto: M. Ž.)

Sonja Klemenc (foto: M. Ž.)

Delavci novomeške Komunale zdaj izvajajo praznjenje greznic v petih dolenjskih občinah.

Delavci novomeške Komunale zdaj izvajajo praznjenje greznic v petih dolenjskih občinah.

So stvari, o katerih ne govorimo pogosto in tudi ne preveč radi, čeprav brez njih ne gre in zadevajo prav vse od nas. Sem sodijo odpadne komunalne vode, greznične gošče ipd. Večina v mestih ima že urejeno javno kanalizacijo, pri preostalih pa so te »smrdljive« zadeve lahko še hud problem.

Tudi za gospo iz okolice Mirne Peči, ki je zaupala svojo izkušnjo, ko je za odvoz greznične gošče plačala 115 evrov. Že ta znesek se ji je zdel za 15-minutno delo, ko so se komunalni delavci mudili pri njej, prevelik. A ko je mislila, da ima problem vsaj za nekaj časa rešen, pa je imela čez mesec dni spet polno greznico. Glede na povedano je celo sumila, da ji niso odpeljali polne cisterne, kar so odgovorni sicer zanikali.

Povprečen strošek nakupa in vgradnje MKČN znaša okrog 2500 evrov neto.

Za pomoč in razlago se je obrnila na Občino Mirna Peč, kjer je zelo razumevajoča direktorica občinske uprave Sonja Klemenc pojasnila iskala na novomeški komunali. A pritožbo Mirnopečanke so tam zavrnili s pojasnitvijo, da so vse preverili (poslali so tudi izpisek iz tahografa), in dejali, da je račun upravičen, da so zagotovo in dokazljivo prišli s prazno cisterno ter za njeno storitev porabili dobro uro. Zato ne pride v poštev kaka oprostitev ali kaj podobnega.

Gospa je račun komunali že poravnavala, a je vseeno zaskrbljena nad velikimi stroški praznjenja greznice, ki veliko finančno obremenitev pomenijo za sleherno gospodinjstvo, ne le zanjo.

ČISTO OKOLJE NI POCENI

Naj ta primer služi kot iztočnica, da Komunala Novo mesto, d. o. o., pojasni, kako zaračunava praznjenje greznic, zakaj takšne cene, kaj je cilj urejanja tega področja …

Da čisto okolje ni poceni, se strinja tudi Simon Lukšič, vodja sektorja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na Komunali Novo mesto, d. o. o., ki zagotavlja, da so zaposleni h gospe odšli s prazno cisterno, »kar je dokazljivo preko uradnih podatkov, ki jih vsako delovno vozilo beleži in so hranjeni v sistemu. To smo gospe tudi posredovali. Navedbe pa so pisno potrdili tudi vsi vpleteni.«

Komunala Novo mesto zdaj izvaja obvezno gospodarsko javno službo (OGJS) praznjenje greznic v petih dolenjskih občinah in temu ustrezno je narejen načrt, da so specialna vozila za praznjenje greznic vsak dan polno zasedena.

»Gospa živi na območju, kjer se ta služba ne izvaja sistematično, ampak po naročilu in temu primerno smo se morali prilagoditi. Torej je šlo za izredno storitev, ki smo jo morali dodati k načrtovanim vožnjam, zato se je morda govorilo o urgentnem primeru, kar je bilo gospe razloženo. To pa nikakor ne pomeni, da smo do stranke prišli polni,« zatrdi Lukšič. Njihove cisterne držijo od 7,5 do 8 kubičnih metrov.

Praznjenje greznice stane 70 evrov na uro, strošek prevzete odpadne vode pa 5 evrov na kubični meter - pri obeh postavkah se zaračuna še DDV. V ceno je všteta tudi pot.

RAČUN JE JASEN

Račun komunale je sestavljen iz dveh postavk: praznjenje greznice stane 70 evrov na uro in DDV, strošek prevzete vsebine (odpadne vode) pa stane pet evrov na kubični meter in DDV. V ceno je všteta tudi pot. Zaposleni po zaključeni storitvi izpolnijo zapisnik, kjer so navedene prevzete količine in porabljen čas. Zapisnik stranka s svojim podpisom potrdi, to pa je tudi podlaga za izdajo računa.

Če je v ceno vračunan čas vožnje oziroma kilometrina, to pomeni, da bo stranka iz Žužemberka plačala veliko več za en odvoz kot nekdo na primer iz okolice Novega mesta? In če komunalni delavci med vožnjo na primer naletijo na prometno nesrečo ter čakajo pol ure v koloni in se čas lahko zavleče, bo stranka zato plačala bistveno več?

Lukšič pove, da se storitev začne izvajati, ko se kamion iz centralne čistilne naprave (CČN) Novo mesto odpravi na pot proti stranki, in se zaključi, ko se vrne na čistilno napravo in tam izprazni prevzeto vsebino. Čas čakanja ob morebitni prometni nesreči se ne šteje. »Cena je enotna za vse stranke, kilometrina je všteta v ceno storitve in je posebej ne obračunamo. Zato drži – daljša je pot, več je porabljenega časa, da se storitev opravi. Cena je enaka za vse občine,« razloži sogovornik in zagotovi, da so njihove cene popolnoma primerljive s cenami preostalih komunalnih podjetij v Sloveniji.

ENKRAT NA TRI LETA

Greznične jame so različnih velikosti. Zakonodaja veleva, da mora biti greznica izpraznjena najmanj enkrat na tri leta.

»Na Komunali Novo mesto imamo zato sprejet dodaten pravilnik – če gospodinjstvo na mesec porabi do 15 kubičnih metrov pitne vode, mu na tri leta pripada en odvoz. Potem pa za vsakih deset kubičnih metrov več porabljene pitne vode pripada en dodaten odvoz v obdobju treh let,« pove Simon Lukšič.

Novomeška komunala praznjenje greznic trenutno izvaja v novomeški, šmarješki, topliški in straški občini, kot podizvajalci JP EDŠ so letos začeli prazniti tudi v Občini Šentjernej. »Tudi preostale občine za to izkazujejo velik interes, med njimi je Občina Mirna Peč,« pove Lukšič in poudari, da storitev ni zastonj, kot se rado govori, in da zanjo uporabniki mesečno plačujejo preko položnic. »Naloga Komunale Novo mesto je, da opravi storitev skladno s predpisi in v predvidenem obdobju,« doda.

PRAVILA JASNA

V mirnopeški občni javni kanalizacijski sistem uporablja skupaj 1150 občanov (68 odstotkov prebivalcev občine), 530 populacijskih enot (PE) znotraj aglomeracij Goriška vas, Jablan, Orkljevec, Veliki kal, Biška vas, Šentjurij ter Hrastje pri Mirni Peči pa še nima zgrajene javne kanalizacije.

Komunala Novo mesto: »Naše cene so primerljive ostalim komunalam v Sloveniji.«

Direktorica občinske uprave Sonja Klemenc poudari, da prevzem in obdelavo blata iz greznic ter iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) do 50 PE lahko opravlja le izvajalec javne službe na območju, kjer nastaja komunalna odpadna voda oziroma kjer se odpadna voda čisti ali zbira. Izjema so kmetijska gospodarstva, kjer se blato iz pretočne greznice lahko uporablja kot gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

ELABORAT ŽE DVAKRAT ZAVRNILI

Klemenčeva še pove, da se na mirnopeški občini trudijo, da bi svetniki sprejeli in potrdili Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter MKČN. Obravnavali so ga že dvakrat, vendar ga zaradi nestrinjanja s ceno storitve niso potrdili.

»Glede na to, da praznjenje grenic in MKČN spada pod gospodarsko javno službo, ki jo je občina dolžna izvajati, bomo na aprilsko sejo ponovno uvrstili to točko in upamo na potrditev,« pove Klemenčeva ter doda, da pa to ne pomeni, da bodo potem imeli občani enkrat na tri leta praznjenje greznic zastonj.

»Sprejet elaborat cen je podlaga za mesečno zaračunavanje pavšala storitev, ki se giblje za vodovodni priključek DN 20 ter povprečno porabo 15 kubičnih metrov vode na mesec okrog osem evrov mesečno in je zaračunan na mesečni položnici komunale. Enkrat na tri leta imajo ti občani zagotovljeno praznjenje. Če pa je mesečna poraba vode večja in je posledično tudi plačan večji pavšal, se temu prilagaja število odvozov na tri leta. Vsa dodatno potrebna praznjenja se zaračunajo po veljavnem ceniku komunale, kar je plačala tudi gospa, ki je izpostavila svoj primer praznjenja greznice,« pojasni Klemenčeva.

OBČINA SOFINANCIRA MKČN

Občanki je svetovala možnost gradnje MKČN, pri kateri Občina Mirna Peč sofinancira 50 odstotkov neto vrednosti investicije – upravičeni stroški so nakup naprave, gradbena dela in prve meritve njenega delovanja.

»Sofinanciramo zato, da se lažje prebrodi prehod na javni kanalizacijski sistem. Slednje se realno ne bo zgodilo še nekaj let, saj ocenjena vrednost še nezgrajene kanalizacije znaša okrog 4,5 milijona evrov in brez financiranja EU ne bo šlo prej,« pravi Klemenčeva. Rok je sicer 31. december 2023.

Občina Mirna Peč je lani sprejela nov pravilnik o sofinanciranju vgradnje in nakupa MKČN, za katere je po besedah Klemenčeve interes med občani zelo velik. Lani so razdelili 30.000 evrov, letos so razpisali ravno tak znesek in vloge že prihajajo.

Upravičenci pa so vsi, ne glede na to, ali so v območju aglomeracije za javno kanalizacijo ali izven. Razlika je le ta, da se morajo po gradnji javne kanalizacije nanjo obvezno priključiti.

ČISTO OKOLJE DRAGO

Za konec »komunalne zgodbe« pobaramo Simona Lukšiča z novomeške Komunale še, kakšna je realnost – se ljudje glede na dokaj drage storitve praznjenja greznic odločajo za pravo pot, ki pomeni čisto in zdravo okolje, ali raje uporabljajo usluge kmetov, ki odpadne vode brez ustrezne obdelave zastonj ali za majhne denarce odpeljejo na bližnje travnike, njive …

»Žal se prepogosto dogaja ravno to, a poznamo primere, ko tudi kmetje skladno z zakonodajo obdelujejo odpadno vodo in jo šele ustrezno obdelano 'zlijejo' po travnikih. Po našem mnenju je na tem področju potrebno še veliko postoriti in začne se pri vsakem posamezniku. Predpisi težav ne morejo rešiti, če jih uporabniki ne udejanjamo,« meni Lukšič in doda, da so žal skrb za ohranjanje okolja in s tem povezane storitve drage. Infrastruktura, ki jo občine gradijo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, je izredno draga, ravno tako to velja za specialna vozila za izvajanje storitev, ki so tehnološko izjemno zahtevna.

»In da, na koncu se vse to pozna na položnicah uporabnikov storitev. A hkrati se moramo zavedati, da je vse to namenjeno ohranjanju okolja, podtalne vode in skrbi za naš planet. Komunala Novo mesto se skupaj z občinami izredno trudi, da izpolnjuje najvišje standarde, povezane z varstvom okolja,« še zatrdi Lukšič.

Članek je bil objavljen v 14. številki Dolenjskega lista 8. aprila 2021

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava